Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

System pracy na odległość

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie z dn. 06.05.2020

AKTUALIZACJA 1


System pracy na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie


§1.

Informacje ogólne

       1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie dostosowuje swoją organizację do sytuacji związanej z wprowadzeniem stanu epidemii, zamknięcia placówek oświatowych oraz potrzeby organizacji pracy na odległość.

       2. Podstawa dokonywania zmian w istniejącym porządku i organizacji pracy placówki wynika z panującej w Polsce epidemii wirusa COVID-19 oraz wydanego w jej następstwie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

 

§2.

Zadania placówki

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

 

§3.

Zadania dyrektora

       Dyrektor szkoły:

1) odpowiada za organizację kształcenia na odległość; 

2) odpowiada za organizację pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola i szkoły;

3) zobowiązany jest do powiadomienia rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka, a także określa formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami;

4) ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia;

5) ustala z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce;

6) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;

7) określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia;

8) ustala warunki i sposób:

      a) przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego,

      b) przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

      c) wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu 
          ustalenia tej oceny,

      d) zaliczania zajęć w formach pozaszkolnych.

 

§4.

Zadania Nauczycieli

       1.Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.

       2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając m.in.:

       a) specyfikę zajęć,

       b) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

       c) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego
          wysiłku umysłowego w zależności od ich wieku i etapu edukacyjnego,

       d) prowadzenie kształcenia na przemian z użyciem monitorów ekranowych i bez nich;

2) określenie sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

3) ewentualna modyfikacja odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania;

4) dobór źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

5) wspieranie rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych poprzez:

       a) przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz materiałów,

       b) kontakt on-line z uczniami, jeżeli jest to możliwe,

       c) kontakt nauczyciela współorganizującego proces kształcenia ucznia z orzeczeniem na zasadach
          ustalony wspólnie z rodzicami ucznia;

6) w przypadku pedagogów i psychologów szkolnych prowadzenie porad i konsultacji, grup wsparcia związanych ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami;

7) w przypadku logopedów, terapeutów pedagogicznych opracowanie i przekazanie rodzicom ćwiczeń doskonalących i utrwalających nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, np. filmy instruktażowe, zestawy ćwiczeń, karty pracy, wykaz najefektywniejszych metod pracy wraz z instrukcją ich zastosowania;

8) w przypadku nauczyciela bibliotekarza prowadzenie działalności o charakterze propagatorskim wskazującym, np. strony internetowe największych bibliotek w Polsce oraz serwisów internetowych udostępniających audiobooki, w tym z lekturami szkolnymi, a także udostępnianie w wersji elektronicznej według potrzeb nauczycieli, rodziców i uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

9) każdy nauczyciel, niezależnie od wymiaru etatu zobowiązany jest w terminie do końca środy tygodnia następnego, przygotować i przesłać dyrektorowi „Sprawozdanie z realizacji działań związanych ze zdalną nauką uczniów podczas zawieszenia zajęć” za tydzień poprzedni, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu.

 

§5.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

       1. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:

1) zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie ze szkolnym i przedszkolnym planem nauczania opracowanym dla danego oddziału/grupy z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość;

2) konsultacje ucznia z nauczycielami i specjalistami, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniajacych wymianę informacji pomiędzy nimi, np. za pośrednictem dzienników elektronicznych, poczty elektronicznej, forum na platformie elektronicznego wspomagania zajęć, forum społecznościowego lub telefonu;

3) konsultacje rodzica z nauczycielami i specjalistami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniajacych wymianę informacji pomiędzy nimi.

       2. Zajęcia z uczniem prowadzone są:

1) online:

       a) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów lub w grupach międzyoddziałowych, lub w innych
          uznanych przez nauczyciela za właściwe,

       b) indywidualnie z uczniem/wychowankiem;

2) offline:

       a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub platformy Teams,

       b) z wykorzystaniem nagrań video przygotowanych przez nauczycieli.

 

§6.

Dokumentowanie przebiegu nauczania

       Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem:

1) e-dziennika;

2) innej elektronicznej formy raportowania działań przez nauczycieli i innych pracowników szkoły określonych przez dyrektora.

 

§7.

Organizacja kształcenia na odległość

       1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.

       2. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.

       3. Wykorzystując różnorodne narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają kwestię ochrony danych wrażliwych i wizerunku użytkowników.

       4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

1) e-dziennika;

2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;

4) innych, niż wymienione w pkt 1-3, materiałów wskazanych przez nauczyciela;

5) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

6) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-mail służbowy, czat na platformie Teams);

7) z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających prowadzenie lekcji online na platformie Teams;

8) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

       5. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów. W dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie.

       6. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez:

1) e-dziennik;

2) wideokonferencje;

3) kontakt mailowy;

4) rozmowę telefoniczną, w przypadku braku możliwości kontaktu za pośrednictwem narzędzi dostępnych online – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach.

       7. W przypadku braku technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość z wykorzystaniem Internetu, rodzice przekazują tę informację telefonicznie do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy klasy.

       8. Wychowawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi i podjęcia w każdym tygodniu działań polegających na zebraniu od nauczycieli materiałów do realizacji zaplanowanych aktywności edukacyjnych ucznia na dany tydzień i do przekazania ich mailowo do sekretariatu szkoły, nie później niż do piątku do godziny 12.00. Materiały te są drukowane i udostępniane rodzicom uczniów w poniedziałki, w godz. 12.00 – 14.00 przy wejściu do szkoły przez okno z napisem „Sekretariat” od ul. Marii Zientary-Malewskiej (patio).

       9. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem Internetu, nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji o konieczności i sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci.

       10. Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia.

       11. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki.

       12. Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

 

§8.

Program wychowaczo-profilaktyczny

       W szkole prowadzone są działania zaplanowane w programie wychowawczo-profilaktycznym, dostosowane do aktualnych możliwości organizacji tj. w formie (wideokonferencji, prezentacji, e-lekcji).


§9.

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

       1. Na zajęciach prowadzonych zdalnie sprawdzanie osiągnięc uczniów obejmuje:

1) analizę ich wytworów, prac i przesłanych nauczycielowi różnorodnych materiałów, przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami;

2) aktywność uczniów: wypowiedź ucznia na forum, udział w dyskusjach on-line, rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów.

       2. Sposoby sprawdzenia osiagnięc uczniów dostosowuje się do możliwej w szkole organizacji pracy z uwzględnieniem zdiagnozowanych warunków techniczno – informatycznych w domu ucznia.

       3. Każdy nauczyciel dostosowuje sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz w terminie do 31.03.2020 informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wprowadzonych zmianach i wybranych przez siebie sposobach.

       4. Informacje, o których mowa w ust. 3 przekazywane i udostępniane są:

1) w formie wiadomości wysłanej do dyrektora za pośrednictwem poczty służbowej;

2) w formie wiadomości wysłanej do rodziców przez e-dziennik.


§10.

Rada pedagogiczna

       1. Kompetencje Rady Pedagogicznej pozostają bez zmian.

       2. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

       3. Zebrania rady pedagogicznej protokołowane mogą być w formie elektronicznej lub nagrań audio i video z wykorzystaniem platformy Teams.

 

§11.

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy

       1. Zespoły nauczycielskie powołane przez dyrektora pracują w niezmienionym składzie.

       2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu uwzględniając ustaloną przez dyrektora organizację wynikajacą z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

       3. W szkole został powołany i funkcjonuje zespół ds. nauki zdalnej.

 

§12.

Współpraca z rodzicami

       Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły/przedszkola realizowane jest poprzez:

1) zapewnienie każdemu rodzicowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o ich formie i terminach;

2) poinformowanie o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu;

3) wymianę informacji na temat dziecka lub ucznia z nauczycielami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

§13.

Samorząd uczniowski i Rada Rodziców

       W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność organów społecznych szkoły/przedszkola opiera się na zasadach organziacji pracy zdalnej.

 

§14.

Biblioteka szkolna

       Biblioteka szkolna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie prowadzi działalności na terenie szkoły.

 

§15.

Pracownicy administracji i obsługi

       1. Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola i szkoły dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

       2. O organizacji pracy pracowników admininistacji i obsługi decyduje dyrektor zespołu z zachowaniem przepisów prawa i zaleceń Państwej Inspekcji Pracy.

Data dodania: 2021-09-06 06:42:09
Ilość wyświetleń: 1016

Bo pewnie jest tak, że w prawdę trzeba wierzyć,

a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen.

I to się nazywa marzenie.

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej