Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Oferta

Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka

 

 

Przedszkole Miejskie nr 3 zostało założone w roku 1948 z inicjatywy rodziców, którzy również podjęli prace porządkowe w budynku i terenu wokół w ramach czynu społecznego.

 

1 IX 2002 roku został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny poprzez połączenie Szkoły Podstawowej nr 5 i Przedszkola Miejskiego nr 3. Obecnie w przedszkolu funkcjonują 4 oddziały, usytuowane na parterze budynku z ogrodzonym placem zabaw, zmodernizowanym i wyposażonym w spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa zabawki oraz z wydzielonym terenem dla 3-4 i 5-6 latków. Nad bezpieczeństwem i edukacją każdej z grup czuwa 11 osób (7 nauczycielek i 4 woźne). Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Placówka zatrudnia również specjalistę z zakresu logopedii. Biorąc pod uwagę różnorodne potrzeby dzieci przedszkolnych oraz uczniów i oczekiwania rodziców nasze grono systematycznie podnosi swoje kwalifikacje pod kątem zdobywania nowych kompetencji, ale  także i rozwoju osobistego. Oprócz codziennych zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową (w tym język angielski) dla każdej z grup wiekowych, dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć, w ramach których prowadzona jest rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rekreacyjne - ogólnorozwojowe, zajęcia szachowe - odkrywające arkany królewskiej rozrywki. Regularnie odbywają się koncerty muzyków Filharmonii Olsztyńskiej.

 

Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom. To miejsce, w którym wszyscy czują się dobrze. Nasze przedszkole  to placówka nastawiona na szeroko rozumiany rozwój dziecka. Chcemy, aby nasi wychowankowie rozwijali swoje kompetencje poznawcze i społeczne, poznawali radość płynącą z zabawy, uczyli się nawiązywać relacje z innymi, znali katalog wartości i je stosowali, z przyjemnością odkrywali i rozumieli otaczający je świat, uczyli się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami.  Każdemu dziecku tworzymy szansę na miarę jego możliwości.

 

Przedszkole promuje swoją działalność poprzez:

  • prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżącą aktualizację,
  • udział w imprezach i konkursach na terenie miasta Ostróda oraz organizowanych przez instytucje z innych miast,
  • organizowanie imprez na terenie przedszkola z udziałem rodziców,
  • organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola,
  • organizację ,,Dni otwartych” w przedszkolu,
  • organizację zajęć adaptacyjnych dla przyszłych przedszkolaków,
  • zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie,
  • prowadzenie kroniki przedszkolne

 

Jesteśmy inicjatorem i współorganizatorem zorganizowanego Przeglądu teatralnego dla przedszkoli (w ostródzkim zamku). Podjęliśmy starania aby ten przegląd na stałe gościł w harmonogramie imprez przedszkolnych.

 

Przedszkolu bardzo zależy na promocji zdrowego stylu życia, poprzez przekazywanie najmłodszym cennych informacji w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, organizowanie spacerów i wycieczek z połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych, organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach, ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do gimnastyki – zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych).

 

Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne, J. C. Tchulina.

 

Zachęcamy w ramach zachowań proekologicznych i w ramach promowania idei wolontariatu do zbierania baterii, plastikowych nakrętek, kasztanów i żołędzi – dla Koła Łowieckiego Drwęca, suchej karmy dla schroniska dla zwierząt. Bierzemy udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla szkół i przedszkoli  „Zbieraj baterie”.

 

Staramy się rozbudzać w dzieciach postawy patriotyczne poprzez wprowadzanie symboli narodowych, organizację uroczystości związanych z obchodami świąt narodowych.

 

Systematycznie prowadzimy zajęcia z dziećmi na temat prawidłowych relacji interpersonalnych – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.), propagowanie dobrych manier.

 

Aranżujemy sytuacje sprzyjające rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych i inne: (systematyczne organizowanie wystawy prac dziecięcych, przygotowywanie programów artystycznych z wykorzystaniem różnorodnych form wyrazu,  udział w konkursach, olimpiadach) i inne formy.

 

W każdej sali przedszkolnej jest komputer z dostępem do Internetu, ponadto przedszkole posiada mobilną tablicę interaktywną. Zaplanowano sieć kablową i WI-FI w budynku zespołu. Na przełomie sierpnia i września 2017 dokonano analizy przygotowania przedszkola do realizacji warunków nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i po dokonaniu oceny zakupiono nowe pomoce dydaktyczne. Nauczyciele wykorzystując swoją kreatywność i pomysłowość dostosowali pomieszczenia przedszkolne w celu stworzenia warunków do realizacji nowej podstawy: pojawiły się w salach stałe kąciki zainteresowań: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów zostały umieszczone na wysokości dzieci. Posiadamy odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również pomoce dydaktyczne odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na bieżąco poprawiamy i unowocześniamy bazę dydaktyczną oraz poszukujemy funduszy na nowe zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

 

Szczycimy się bardzo dobrą współpracą z rodzicami, instytucjami wspierającymi pracę szkoły, środowiskiem lokalnym. Wspólnie z Radą Rodziców Szkoły i Radą Rodziców Przedszkola organizujemy imprezy, które wpisały się na stałe w Kalendarz imprez i uroczystości (Wieczór kolęd, Wieczór pieśni patriotycznych, Dzień Sąsiada, Kiermasz świąteczny). Co roku jesteśmy współorganizatorami dwudniowej imprezy „Majówka z szachami” jako Festynu Rodzinnego w celu propagowania gry w szachy, gier i zabaw logicznych. Przygotowujemy także festyny, imprezy okolicznościowe i bale karnawałowe.

 

Jakość pracy wychowawczej podnoszona jest poprzez zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności. Wszelkiego wsparcia udzielają placówce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie, Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie, Straż Miejska,  Świetlica Terapeutyczna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Kuratorzy Sądu Rejonowego w Ostródzie, Wydziału ds. Nieletnich i Rodziny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Piątka”. Dzięki tej współpracy pozyskujemy wiele funduszy na rzecz rozwoju i modernizacji oraz wyposażenia przedszkola i   szkoły.

 

Istotne znaczenie dla funkcjonowania placówki miał wybór na patrona szkołyi przedszkola Janusza Korczaka. W roku szkolnym 2014/2015 zostały wszczęte procedury i podjęto działania zmierzające do nadania imienia szkole i przedszkolu. Idee propagowane przez patrona zobowiązują uczniów do przestrzegania norm, wartości społecznie akceptowanych, a rodziców oraz nauczycieli do szczególnego dbania o prezentowanie, przekazywanie zasad opartych na poszanowaniu godności człowieka i tolerancji.

 

 

 

Data dodania: 2018-08-30 10:36:03
Data edycji: 2019-02-26 13:51:16
Ilość wyświetleń: 4218

Bo pewnie jest tak, że w prawdę trzeba wierzyć,

a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen.

I to się nazywa marzenie.

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej