Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania w razie konieczności placówki do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania
w razie konieczności placówki do pracy
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

 I Przepisy ogólne

 

 1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania placówki do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań Szkoły i Przedszkola w okresie
  od 1 września 2020 do odwołania.

 

 1. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły i przedszkola, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.

 

 1. Zajęcia stacjonarne w szkole i przedszkolu odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów i dzieci szkoła i przedszkole w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb pracy mieszanej, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym, a część w systemie online. Regulamin opisuje działania przygotowujące placówkę do zmiany trybu pracy wykonywane jeszcze w trybie pracy stacjonarnej.

 

II Zasady dotyczące ogólnej organizacji pracy szkoły

 

 1. Uczniowie na teren szkoły wchodzą dwoma wejściami. Od ul. Plebiscytowej wejściem głównym wchodzą klasy I-IV. Od strony boiska wejściem znajdującym się przy sali gimnastycznej – wchodzą klasy V-VIII.

 

 1. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się w od godz. 08:00 w systemie dwuzmianowym dla klas I-II
  i w systemie jednozmianowym dla klas III-VIII, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

 

 1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie/pracownicy/osoby z zewnątrz zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez podwyższonej temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub podwyższoną temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania
  z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

 

 1. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik szkoły
  (w środkach ochrony indywidualnej), on także monitoruje wejścia osób z zewnątrz. Każda osoba z zewnątrz, która otrzymała pozwolenie na wejście (osoba umówiona, osoba kontrolująca, itp.) dokonuje wpisu do rejestru wejść, który jest wyłożony w wiatrołapie wejścia głównego do budynku szkoły i przedszkola.

 

 1. W widocznym miejscu przy wejściach zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY
  Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY”.

 

 1. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi adresowane do dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@zspostroda.pl lub kontaktować się
  z sekretariatem telefonicznie pod numer 89 646-10-46.

 

 1. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-maila lub telefonicznie, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

 1. W związku z tym, że nauczyciele i uczniowie powinni ograniczyć do minimum kontakt
  z pracownikami administracji i obsługi nie zaleca się korzystania z ksero. Preferowane jest wykorzystywanie dostępnych materiałów: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i zasoby multimedialne.

 

 1. Na teren szkoły, poza uczniami i pracownikami szkoły, mogą wchodzić wyłącznie osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły. Osoby trzecie mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych częściach wspólnych.

 

 1. Osoby z zewnątrz, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie, są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.

 

 1. Rodzice, opiekunowie i osoby z zewnątrz przyprowadzający dziecko do szkoły, bądź odbierający dzieci, zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.

 

 1. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne. Osoby trzecie wchodzą do szkoły zgodnie
  z Procedura postępowania podczas wejścia osoby z zewnątrz na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie.

 

 1. W czasie zajęć szkolnych bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.

 

 1. Codziennie pomieszczenia szkoły i przedszkola, w których przebywają uczniowie i dzieci poddawane są dekontaminacji (dezaktywacji wirusów i bakterii).

 

 1. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.

 

 1. Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły mogą być organizowane wyłącznie po zakończeniu zajęć szkolnych.

 

III Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych
i na przerwie

 

 1. Wszystkie zajęcia, z wyłączeniem wychowania fizycznego odbywają się w jednej wyznaczonej sali – zgodnie z przydziałem klas w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu.

 

 1. Uczniowie w klasie mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać.

 

 1. W trakcie pobytu w szkole uczniowie mają dostęp do środków dezynfekujących.

 

 1. Na przerwy klasa przechodzi przez przestrzenie wspólne z nauczycielem prowadzącym daną lekcję.

 

 1. Jeżeli jest to możliwe należy (jak najczęściej) organizować prowadzenie zajęć w klasach
  I-III, zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie szkoły.

 

 1. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach, nie organizuje się także oceny koleżeńskiej prac ani innych działań związanych z wymianą rzeczy należących do innego ucznia, uczniowie nie mogą pożyczać swoich rzeczy innym.

 

 1. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom.

 

 1. W czasie przebywania w szkole, szczególnie w przestrzeniach wspólnych na przerwach (korytarze, szatnie, wejścia) uczniowie są zobowiązani zasłaniać usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m od drugiej osoby.

 

 1. W miarę możliwości należy ograniczać kontaktowanie się uczniów z poszczególnych oddziałów. Przerwy uczniowie każdej klasy spędzają w wyznaczonych miejscach. Aby ograniczyć liczbę uczniów przebywających jednocześnie na korytarzu przerw część oddziałów przerwy spędza na korytarzach, a część wychodzi na świeże powietrze. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwalają przerwy odbywają się na świeżym powietrzu
  w wyznaczonych miejscach dla poszczególnych klas.

 

 1. Toalety są dezynfekowane w czasie zajęć lekcyjnych, odpowiada za to dyżurujący pracownik niepedagogiczny. W czasie zajęć pracownik ten dezynfekuje także powierzchnie dotykowe.

 

 1. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie.

 

 1. Pomieszczenia są wietrzone na każdej przerwie.

 

 1. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki.

IV Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece

 

 1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 poniedziałki i wtorki, a od 9.00 do 15.00 środy, czwartki i piątki.
 2. Pracę biblioteki reguluje Procedura przebywania ucznia w szkole – punkt D.

 

 V Zasady bezpiecznego zachowania w szatni

 

 1. Zasady bezpiecznego przebywania w szatni reguluje Procedura przebywania ucznia
  w szkole – punkt E.

 VI Zasady bezpiecznego zachowania się w stołówce szkolnej

 

 1. Zasady bezpiecznego zachowania się w stołówce szkolnej regulują Zasady ogólne pracy szkoły – punkt D.

 VII Przygotowanie szkoły do pracy online

 

 1. Spotkania on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Microsoft Office 365 (w tym Teams).
 2. Kontakt z rodzicami będzie odbywał się za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan lub telefonicznie. Spotkania z wychowawcami podczas pracy zdalnej będą odbywały się
  z wykorzystaniem programu Teams.
 3. Zadania nauczycieli oraz wychowawców klas reguluje System pracy na odległość, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 26/2020 Dyrektora w dniu 06.05.2020 r.

 

VIII Przepisy końcowe

 

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u ucznia obowiązuje Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie na COVID-19 .
 4. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Data dodania: 2021-09-06 06:57:22
Data edycji: 2021-09-06 06:58:19
Ilość wyświetleń: 544

Bo pewnie jest tak, że w prawdę trzeba wierzyć,

a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen.

I to się nazywa marzenie.

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej