Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda w sprawie funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

ZARZĄDZENIE Nr 105/2020
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie funkcjonowania od dnia 25 maja 2020 r. przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda
w okresie stanu epidemii COVID-19


Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) oraz § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410, ze zm.) Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Dyrektorów przedszkoli oraz szkoły podstawowej, w której zorganizowane zostały oddziały przedszkolne prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, do stosowania wytycznych przeciwepidemicznych, o których mowa w § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410, ze zm.) publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 2

1. Do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Potwierdzeniem spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców/opiekunów prawnych, którzy przedstawią zaświadczenie pracodawcy o konieczności ich powrotu do pracy lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i konieczności powrotu do pracy.
4. Do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, w trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej diagnozy sytuacji rodziny dziecka w czasie stanu epidemii, przeprowadzonej przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, w której zorganizowane zostały oddziały przedszkolne.
5. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawnieni są wyłącznie ich rodzice/opiekunowie prawni.
6. Rodzice/opiekunowie prawni pozostawiający swoje dziecko w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zobowiązani są do złożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3

Ogranicza się liczebność grup maksymalnie do 12 dzieci z zachowaniem zasady, że minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

§ 4

W przypadku braku możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej z powodu braku odpowiedniej liczby pracowników pedagogicznych lub niebędących nauczycielami albo braku możliwości wypełnienia wytycznych przeciwepidemicznych, o których mowa w § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410, ze zm.), w zakresie organizacji opieki w przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, upoważnia się Dyrektorów przedszkoli oraz szkoły podstawowej, w której zorganizowane zostały oddziały przedszkolne prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, do ograniczenia – w czasie stanu epidemii – liczby oddziałów funkcjonujących w przedszkolu lub tej szkole podstawowej.

§ 5

W czasie stanu epidemii organizację pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej ustala Dyrektor przedszkola lub tej szkoły, uwzględniając możliwość zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieciom i pracownikom, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 6

Zobowiązuje się Dyrektorów przedszkoli oraz szkoły podstawowej, w której zorganizowane zostały oddziały przedszkolne prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda do opracowania:
1) Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych;
2) Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez ich rodziców/opiekunów prawnych;
3) Procedury szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicem/opiekunem prawnym;
4) Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
5) innych procedur, które według Dyrektora niezbędne są do funkcjonowania przedszkola/oddziałów przedszkolnych w czasie stanu epidemii.
2. O wszystkich procedurach należy powiadomić rodziców/opiekunów prawnych dzieci w sposób przyjęty w przedszkolu/oddziale przedszkolnym i umieścić je na stronie internetowej przedszkola/szkoły podstawowej, w której oddział przedszkolny został zorganizowany.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Data dodania: 2020-05-22 10:30:59
Data edycji: 2020-05-22 14:06:34
Ilość wyświetleń: 161

Bo pewnie jest tak, że w prawdę trzeba wierzyć,

a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen.

I to się nazywa marzenie.

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej