Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez ich rodziców na czas pandemii

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie z dn. 21.05.2020 r.


Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez ich rodziców na czas pandemii

obowiązująca w Przedszkolu nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostródzie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia,
 • Zarządzenie nr 105/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania od 25 maja 2020 przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda w okresie stanu epidemii COVID-19.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 Zakres obowiązywania procedury: zasady obowiązujące podczas przyprowadzania i odbierania dzieci

Uczestnicy postępowania: nauczyciele, rodzice, personel obsługi przedszkola, personel pomocniczy

 1. Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola z objawami chorobowymi.
 2. Jeśli ktoś z domowników, najbliższej rodziny, z którą dziecko ma kontakt przebywa na kwarantannie domowej obowiązuje bezwzględny zakaz przyjścia dziecka do przedszkola.
 3. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola między godz. 6:30-08:00, natomiast odebrane do godz. 15:30.
 4. Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów, osób trzecich. Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.
 5. Rodzic zaopatrzony w maseczkę przyprowadza zdrowe dziecko do placówki w maseczce (w przypadku dzieci powyżej 4. roku życia) i korzystając ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych dezynfekuje ręce, a następnie dzwoni domofonem, wzywając w ten sposób pracownika. Pracownik przedszkola (w masce i rękawiczkach bądź bez rękawiczek, ale z koniecznością dezynfekcji dłoni) wychodzi do wiatrołapu, odbiera dziecko, któremu mierzy temperaturę (rodzic w tym czasie czeka przed drzwiami wiatrołapu). Jeśli temperatura ciała dziecka wynosi 37,5 st. i więcej lub ma objawy chorobowe, takie jak: katar, kaszel, wymioty, biegunka, itp. dziecko nie zostaje przyjęte do placówki i rodzic zabiera je do domu.
 6. Dziecko odbierane jest od rodzica przez pracownika przedszkola i przez niego jest odprowadzane do szatni. W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z placówki. Wyznaczony pracownik przedszkola ubiera dziecko i oddaje rodzicom.
 7. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zachowania odstępu 1,5 m - 2 m od innych rodziców, nie tłoczą się przed wejściem, nie pozwalają dzieciom na wbieganie na teren przedszkola.
 8. Wprowadza się zakaz wnoszenia zabawek z domu do placówki. Prosimy sprawdzać, czy dziecko nie chowa do kieszeni zabawek lub innych przedmiotów przed wyjściem z domu lub z samochodu.
 9. Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. Wycieranie dłoni, tak jak do tej pory, odbywa się przy użyciu ręczników papierowych.
 10. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych.
 11. Rodzice korzystają wyłącznie z parkingu, który znajduje się przy boisku od ul. M. Z. Malewskiej lub wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nie zastawiając bramy wjazdowej dla dostawców.
 12. Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren placówki ograniczony znakiem „zakaz wjazdu”.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Procedura wchodzi w życie z dniem: 21.05.2020 r.

Data dodania: 2020-05-22 08:30:31
Data edycji: 2020-05-22 08:42:43
Ilość wyświetleń: 181

Bo pewnie jest tak, że w prawdę trzeba wierzyć,

a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen.

I to się nazywa marzenie.

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej