Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie z dn. 21.05.2020 r.


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

u dziecka/ucznia/pracownika

obowiązująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia,
 • Zarządzenie nr 105/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania od 25 maja 2020 przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda w okresie stanu epidemii COVID-19.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników przedszkola/szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia/pracownika zespołu

Uczestnicy postępowania: dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola/szkoły

Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w przedszkolu/szkole w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia przebywającego w przedszkolu/szkole.
 2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno umożliwiać znajdowanie się osób w nim przebywających w odległości min. 2 m od siebie.
 3. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 4. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci/uczniów i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w przedszkolu/szkole dziecka/ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.
 5. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie notatki z zaistniałej sytuacji lub wyznacza do tego pracownika.
 6. Notatka zawiera następujące informacje:
  a) datę,
  b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  c) godzinę powiadomienia rodziców,
  d) opis przebiegu działań. 
 7. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji przedszkola/szkoły.
 8. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola/szkoły opiekujący się dzieckiem

 1.  Jeśli pracownik przedszkola/szkoły zauważy u dziecka/ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko/ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.
 2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola/szkoły. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).
 3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem/uczniem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.
 4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie/uczniami w klasie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci/pozostałych uczniów i zadbać, by:
  1) umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją,
  2) jeśli to możliwe, przeszły/przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia przedszkola/szkoły lub wyszły/wyszli na zewnątrz budynku przedszkola/szkoły.
 5. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.
 6. Po umieszczeniu dziecka/ucznia w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola/szkoły.
 7. Odbiór dziecka/ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka/ucznia obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.

Przekazanie dziecka/ucznia rodzicom (prawnym opiekunom)

 1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia domofonem do przedszkola i poinformowania o gotowości odbioru dziecka z przedszkola. Pracownikowi odbierającemu domofon, rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł. W przypadku dziecka przebywającego w szkole rodzic dzwoni do sekretariatu szkoły, informuje o gotowości odbioru dziecka, podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł i oczekuje przed wejściem do budynku szkoły do momentu przekazania dziecka przez wyznaczonego pracownika szkoły.
 2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka/ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku przedszkola/szkoły.
 3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika przedszkola/szkoły, który się nim opiekował w izolatce. 
 4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko/ucznia z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka/ucznia (np. przedsionka przedszkola/szkoły) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun dziecka/ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje dziecko/ucznia. 
 5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.
 6. Osoba opiekująca się dzieckiem/uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka/ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza przedszkole/szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
 7. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie powinien podchodzić do budynku przedszkola/szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić dziecko/ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko/ucznia do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.
 8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor przedszkola/szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania.
 9. Pracownik opiekujący się dzieckiem/uczniem w izolatce, który oddał dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.
 10. Izolatka, w której przebywało dziecko/przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem odkażającym przez wyznaczonych pracowników przedszkola/szkoły.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 21.05.2020 r.

Data dodania: 2020-05-22 09:40:08
Data edycji: 2020-05-22 14:13:13
Ilość wyświetleń: 143

Bo pewnie jest tak, że w prawdę trzeba wierzyć,

a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen.

I to się nazywa marzenie.

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej